Nord-Norsk Havfiskeforbunds fiskeregler


Nordland - Troms - Finnmark
Vedtatt 15. Oktober 2017 (stiftelsesmøte)
Revidert 25. Mai 2018


Endringer vedtatt på årsmøtet trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Festivaler i NHHF skal
fremme kollegialt samvær for medlemmene. Forbundets virksomhet skal bidra til
interesse, respekt og ansvarsfølelse for fisk og fiske.


1. Offentliggjøring av Festivaler i NNHF og Nord-Norsk Mesterskap NNM.
1.1 Festivaler skal annonseres på NNHFs hjemmeside og/eller arrangørens facebookside.
1.2 Annonsen bør inneholde informasjon om:
Arrangørklubbens og festivalens navn, deltakeravgift, påmeldingsfrist, kontaktperson,
premiering, fisketid, refusjon ved avlysning av festival, anbefalt vekt på søkke/pilk, maks.
antall deltakere, etc.


2. Arrangør.
2.1 Arrangør er ansvarlig for at offentliggjørelsen av festivalen blir gjort i henhold til
punkt 1. Arrangør har rett til å foreta endringer.
2.2 Nord-Norsk Havfiskeforbund og arrangør er ikke ansvarlig for deltakers tapte utgifter i
forbindelse med avlysning av NNC festival eller NNM mesterskap.
2.3 Arrangør står fritt når det gjelder begrensing av antall fisk, utelukking av fiskeslag og
øke minstemål. (Fiskeridirektoratets minstemål for fritidsfiske)
2.4 Arrangør kan begrense antall deltakere. (maks. antall deltakere skal stå i
annonsen)
2.5 Arrangør står fritt til å bestemme om all innveid fisk skal tilfaller arrangør/
fiskemottak eller om deltakere kan ta med sin egen fisk. (innveid fisk skal stå i
annonsen)
2.6 Arrangør skal skaffe til veie plastsekker/kasser og måle pinner.
2.7 Arrangør skal velge fiskeskipper og protest komite´
2.8 arrangør bestemmer hvorvidt det er tillatt med personlig GPS under festivalen.
2.9 Arrangør skal avholde båtfører- og fiskeskipper møte hver festivaldag.
2.10 Arrangør kan premiere alle klasser. Junior, damer, senior, herrer og 3-manns
lag. (Premiering skal stå i annonsen.)
Arrangør kan i tillegg premiere en turistklasse.
2.11 Alle festivaler i NNC og NNM er vekt fiske. Best på båten skal ikke anvendes.
2.12 Arrangør bør informere lokale myndigheter om festivalen. (politi, Los,
redningsselskapet)
2.13 Arrangør skal foreta båt trekking og eventuelt plassering ombord.
2.14 Arrangør kan trekke flere deltakere sammen, hvis de ønsker å komme på samme båt.
3-manns lag kan trekkes på samme båt.

3. Båtfører.
3.1 Båtfører er høyeste myndighet ombord i alle spørsmål som angår sikkerhet og
manøvrering.
3.2 Alle båter skal ha kommunikasjonsutstyr (mobil/VHF)
3.3 Alle deltakere skal være sikret et tilfredstillende arbeidsfelt under fiske. (antall
deltakerne bestemmes eventuelt sammen med arrangør)
3.4 Båtfører er ansvarlig for at løse gjenstander er sikret. (løse iskasser o.l.)
3.5 Båtfører/Arrangør skal bortvise deltaker(e) som er synlig beruset.
3.6 Båtfører skal ikke slippe ombord deltaker(e) som ikke kan komme ombord på egen
hånd uten ledsager. (ledsager er ansvarlig for deltaker)
3.7 Båtfører skal delta på båtfører møte med arrangør og fiskeskippere.


4. Deltaker
4.1 Det er deltakers ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende fiskeregler for Nord-Norsk
Havfiskeforbund (NNHF)
4.2 Det er deltakers ansvar å benytte godkjent flyteutstyr ombord.
4.3 Alle deltakere i festivalene deltar på eget ansvar. Arrangør og NNHF er ikke ansvarlig
for skader som påføres deltakere eller deres utstyr.
4.4 Takkel på hovedstang kan først settes på etter at man er kommet ombord, og må
fjernes før man kommer på land.
4.5 Håv og klepp kan benyttes. Kleppkroker skal ha påmontert beskyttelse på land og
ved ombordstigning.
4.6 Overarm kast er ikke tillatt.
4.7 Det er ikke tillatt å kaste skadet fisk over bord. Levedyktig fisk under minstemål skal
slippes ut i sjøen igjen.
4.8 Det er ikke tillatt å kaste plast ( fiskesene, plastposer o.l ) overbord.


5. Fiskeskipper
5.1 Fiskeskipper skal påse at NNHFs fiskeregler blir fulgt.
5.2 Fiskeskipper skal i samråd med deltakere og båtfører bestemme fiske område.
5.3 Fiskeskipper er ansvarlig for at båt blir rengjort etter avsluttet fiske.


6. Båtfører- og fiskeskipper møte
6.1 Arrangør skal avholde båtfører / fiskeskipper møte før utror hver festivaldag. På møtet
kan det gis informasjon om fiske område, værmelding, reservebåt, førstehjelp, avvik fra
annonsert program, eventuelt utdeling av effekter (måle pinner, sekker, etc.)


7. Fiskeutstyr
7.1 Hver deltaker skal fiske med stang og snelle uten hjelp fra andre.( stenger skal være
minst 5´ og ikke lenger enn 10´ )
7.2 Det er tillatt å bruke medbrakt agn, både naturlig- og kunstig agn. Levende agn er
ikke tillatt.
7.3 Det er tillatt å bruke pilk med trippelkrok og 1 (en) enkelt krok eller lodd og 2 (to)
enkelt kroker. (arrangør kan avvike)
7.4 Arrangøren bestemmer minste vekt på pilk/lodd. Fiskeskipper kan fastsette øvre/
nedre minste vekt dersom forholdene krever det.


8. Festival
8.1 Alle deltakere i festivaler som har samarbeid med NNHF, må være medlem i NNHF
eller samarbeidende forbund. Arrangør kan i tillegg ha en turistklasse.
Arrangør bestemmer antall klasser.
8.2 Lagkonkurranse for inntil 3 (tre) personer er ikke obligatorisk i NNHF.
I Nord-Norsk Mesterskap (NNM) skal det være rene 3 (tre) manns Klubblag.
Arrangør kan avvike ( skal stå i annonsen)
8.3 I festivaler i regi av NNHF skal det fiskes fra ikke ankrede/dreggede båter. Drivanker er
ikke tillatt.
8.4 Alle deltakere skal ha samme effektive fisketid. Toppfart skal være 8 knop fra utror og
til fisket avsluttes, med mindre arrangør bestemmer en annen toppfart.
8.5 Arrangør kan bestemme om fisket skal foregå innenfor et på forhånd fastsatt fiske
område.
8.6 Det er ikke tillatt å fiske nærmere enn 300 meter fra oppdrettsanlegg.
8.7 All fisk skal bløgges og krok fjernes fjernes før nytt utslipp. Levedyktig fisk skal slippes
ut igjen i henhold til regler om minstemål. Det bløgges etter instruks fra arrangør.
8.8 Fisk fanget på vei opp etter avsluttet fiskestrid er tellende.
8.9 Arrangør står fritt til å bestemme om all innveid fisk skal tilfalle arrangør/
fiskemottak eller om deltakere kan ta med sin egen fisk. (ref. 2.5)


9. Protestkomite´
9.1 Protestkomite´n skal ha 3 (tre) medlemmer. Protestkomite´n skal ta seg av alle
spørsmål som angår protester. Avgjørelser er endelige og kan ikke overstyres.
9.2 En protest må innleveres skriftlig/muntlig til en av proteskomitèens medlemmer innen
1 (en) time etter siste innveiing.