Nord-Norsk Havfiskeforbunds vedtekter


Nordland - Troms - Finnmark
Vedtatt 15. oktober 2017 (stiftelsesmøte)


§ 1. Navn.
Forbundets navn er Nord-Norsk Havfiskeforbund. (forkortet NNHF)


§ 2. Formål.
* Forbundets formål er å fremme interessen for havfiske med stang fra båt.
* Forbundet skal arbeide for bevaring av havets ressurser.
* Forbundet skal koordinere medlemsklubber festivaler og arrangere Nord-Norsk
mesterskap.


§ 3. Juridisk person.
Nord-Norsk Havfiskeforbund (NNHF) er selveiende og en frittstående juridisk person med
upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§ 4. Styret.
Forbundet ledes av et styre valgt på årsmøte. Forbundsstyret skal bestå av 5 personer.
Leder, nestleder/sekretær, kasserer, styremedlem, styremedlem.
Styrets medlemmer velges for 2 (to) år. Hvert år er 3 (2) av styrets medlemmer på valg


§ 5. Styremøter.
Forbundsstyret holder møter etter innkalling fra leder. Styret er vedtaksført når minst 3
medlemmer av styret er tilstede. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Sammendrag
fra styremøter legges fortløpende ut på NNHFs hjemmesider.


§ 6. Styremedlemmers godtgjørelse.
Styremedlemmer får ikke honorar for sine verv, men får dekket sine faktiske utgifter.


§ 7. Medlemskap.
Alle som innordner seg forbundets vedtekter og fiskeregler kan bli medlem av Nord-Norsk
Havfiskeforbund. Alle medlemmer får tildelt et medlemsnummer i NNHF.


§ 8. Kontigent.
Årskontigent til forbundet vedtas på årsmøtet og trer i kraft påfølgende år. Årskontigent
skal innbetales senest innen 15. januar. Forbundsstyret legger ut medlemslister med navn,
klasse og NNHF nummer på hjemmesiden.


§ 9. Årsmøte.
Årsmøte er NNHFs høyeste myndighet. Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av
mars. Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 4 (fire) ukers varsel.
Med innkallingen skal følge:
1. Styrets beretning
2. Regnskap