Må ta forbehold om at der kan finnes nyere versjoner. Reglene vil bli oppdater fortløpende

 

Nord-Norsk Havfiskeforbunds regler

Nordland - Troms - Finnmark       

Vedtatt 15. Oktober 2017 (stiftelsesmøte)

 

Endringer vedtatt på årsmøtet trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Festivaler i NHHF skal

fremme kollegialt samvær for medlemmene. Forbundets virksomhet skal bidra til

interesse, respekt og ansvarsfølelse for fisk og fiske.

 

 

Nord-Norsk Cup (NNC)/Nord-Norsk Mesterskap (NNM)

 

Cup 1. Offentliggjøring av Nord-Norsk og Nord-Norsk Mesterskap

1.1       NNHFs Cup og NNM skal annonseres på NNHFs hjemmeside og/
            eller arrangørens facebookside.

1.2       Annonsen bør inneholde informasjon om:
            Arrangørklubbens og festivalens navn, deltakeravgift, påmeldingsfrist, kontaktperson,

             premiering, fisketid, refusjon ved avlysning av festival, anbefalt vekt på søkke/pilk,
           maks.antall deltakere, etc.

 

 

2. Arrangør


2.1       Arrangør er ansvarlig for at offentliggjørelsen av festivalen blir gjort i henhold til
            punkt 1. Arrangør har rett til å foreta endringer. 

2.2       Nord-Norsk Havfiskeforbund og arrangør er ikke ansvarlig for deltakers tapte utgifter i
           forbindelse med avlysning av NNC festival eller NNM mesterskap
.

2.3       Arrangør står fritt når det gjelder begrensing av antall fisk, utelukking av fiskeslag og
           Øke minstemål. (Fiskeridirektoratets minstemål for fritidsfiske)

2.4       Arrangør kan begrense antall deltakere. (maks. antall deltakere skal stå i annonsen)

2.5       Arrangør står fritt til å bestemme om all innveid fisk skal tilfaller arrangør/fiskemottak eller
           om deltakere kan ta med sin egen fisk. (innveid fisk skal stå i annonsen)

2.6       Arrangør skal skaffe til veie plastsekker/kasser og måle pinner.

2.7       Arrangør skal velge fiskeskipper og protest komite'

2.8       Arrangør bestemmer hvorvidt det er tillatt med personlig GPS under festivalen.

2.9       Arrangør skal avholde båtfører- og fiskeskipper møte hver festivaldag.


2.10     Arrangør skal premiere alle klasser. Junior, damer, senior, herrer og 3-manns lag.
           Ved mindre enn 3 (tre) deltakere i en klasser flyttes deltaker (ene) opp en klasse.
           (junior til damer, damer til senior, senior til herrer)

2.11     Arrangør skal betale en avgift pr. deltaker/festival til NNHF senest innen 1 (en) uke
           etter avviklet festival.

2.12     Alle festivaler i NNC og NNM er vekt fiske. Best på båten skal ikke anvendes.

2.13     Arrangør bør informere lokale myndigheter om festivalen. (politi, Los,redningsselskapet)

2.14     Arrangør skal foreta båt trekking og eventuelt plassering ombord.

2.15     Arrangør kan trekke flere deltakere sammen, hvis de ønsker å komme på samme båt.

           3-manns lag trenger ikke fordeles på flere båter og kan eventuelt trekkes på samme båt.

 

 

3. Båtfører

 

3.1       Båtfører er høyeste myndighet ombord i alle spørsmål som angår sikkerhet og
           manøvrering.

3.2       Alle båter skal ha kommunikasjonsutstyr (mobil/VHF)

3.3       Alle deltakere skal være sikret et tilfredstillende arbeidsfelt under fiske.
           (antall deltakerne bestemmes eventuelt sammen med arrangør)

3.4       Båtfører er ansvarlig for at løse gjenstander er sikret. (løse iskasser o.l.)
 

3.5       Båtfører skal bortvise deltaker(e) som er synlig beruset.
 

3.6       Båtfører skal ikke slippe ombord deltaker(e) som ikke kan komme ombord på egen hånd
           uten ledsager. (ledsager er ansvarlig for deltaker)

3.7       Båtfører skal delta på båtfører møte med arrangør og fiskeskippere.

 

4. Deltaker

 

4.1       Det er deltakers ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende fiskeregler for
           Nord-Norsk Havfiskeforbund (NNHF)

4.2       Det er deltakers ansvar å benytte godkjent flyteutstyr ombord.

4.3       Alle deltakere i festivalene deltar på eget ansvar. Arrangør og NNHF er ikke ansvarlig for
           skader som påføres deltakere eller deres utstyr.

4.4       Takkel på hovedstang kan først settes på etter at man er kommet ombord, og må fjernes
            før man kommer på land.

4.5       Håv og klepp kan benyttes. Kleppkroker skal ha påmontert beskyttelse på land og ved
           ombordstigning.

4.6       Overarm kast er ikke tillatt.
 

4.7       Det er ikke tillatt å kaste skadet fisk over bord. Levedyktig fisk under minstemål skal slippes
           ut i sjøen igjen.

 

5. Fiskeskipper

 

5.1       Fiskeskipper skal påse at NNHFs fiskeregler blir fulgt.

5.2       Fiskeskipper skal i samråd med deltakere og båtfører bestemme fiske område.

5.3       Fiskeskipper er ansvarlig for at båt blir rengjort etter avsluttet fiske.

 

6. Båtfører- og Fiskeskipper møte

 

6.1       Arrangør skal avholde båtfører- og fiskeskipper møte før utror hver festivaldag.
           På møtet kan det gis informasjon om fiske område, værmelding, samtand, reservebåt,
           førstehjelp, avvik fra annonsert program, eventuelt utdeling av effekter
           (måle pinner, sekker, etc.)

 

 7. Fiskeutstyr

 

7.1       Hver deltaker skal fiske med stang og snelle uten hjelp fra andre.
           ( stenger skal være minst 5' og ikke lenger enn 10' )

 

7.2       Det er tillatt å bruke medbrakt agn, både naturlig- og kunstig agn.
            Levende agn er ikke tillatt.

7.3       Det er tillatt å bruke pilk med trippelkrok og 1 (en) enkelt krok eller lodd og
            2 (to) enkelt kroker. (arrangør kan avvike)

7.4       Arrangøren bestemmer minste vekt på pilk/lodd. Fiskeskipper kan fastsette
           øvre/nedre minste vekt dersom forholdene krever det.

 

 

8. Festival

 

8.1       Følgende individuelt klasseinndeling

           Junior 14-18 år.
           * Herrer/Damer fra det kalenderåret de fyller 19 år.
           Senior (Herrer) fra det kalenderåret de fyller 60 år
           Alle deltakere ved NNC må være melder i NNHF.
           Meldemsnummer må oppgis ved påmelding.

8.2       Lagkonkurranse for inntil 3 (tre) personer er ikke obligatorisk i NNC.
            I Nord- Norsk Mesterskap (NNM) skal det være rene 3 (tre) manns Klubblag.

 

8.3       I festivaler i regi av NNHF skal det fiskes fra ikke ankrede/dreggede båter.
           Drivanker er ikke tillatt.

8.4       Alle deltakere skal ha samme effektive fisketid. Toppfart skal være 8 knop fra utror
           og til fisket avsluttes, med mindre arrangør bestemmer en annen toppfart.

8.5       Arrangør kan bestemme om fisket skal foregå innenfor et på forhånd fastsatt fiske område.

8.6       Det er ikke tillatt å fiske nærmere enn 300 meter fra oppdrettsanlegg.

8.7       All fisk skal bløgges og krok fjernes fjernes før nytt utslipp.
            Levedyktig fisk skal slippes ut igjen i henhold til regler om minstemål.
            Det bløgges etter instruks fra arrangør

8.8       Fisk fanget på vei opp etter avsluttet fiskestrid er tellende.

8.9       Arrangør står fritt til å bestemme om all innveid fisk skal tilfalle arrangør/ fiskemottak
            eller om deltakere kan ta med sin egen fisk. (ref. 2.5)

 

9. Protestkomite

 

9.1       Protestkomite'n skal ha 3 (tre) medlemmer. Protestkomite'n skal ta seg av alle spørsmål
           som angår protester. Avgjørelser er endelige og kan ikke overstyres.

 

9.2       En protest må innleveres skriftlig/muntlig til en av proteskomitéens medlemmer innen
            1 (en) time etter siste innveiing.

 

Nord-Norsk Cup (NNC)

Alle medlemsklubber kan arrangere festival(er) i NNC. Medlemmer i Nord-Norsk

Havfiskeforbund (NNHF) og medlemmer fra samarbeidende forbind kan delta i Nord-

Norsk cup (NNC).

Hver deltaker får sine 3 beste poengsummene som tellende resultat. (Ved lik poengsum

teller 4 beste poengsum).

Deltakere får cuppoeng etter følgende beregning: Festivalens beste fisker uansett klasse

får 1 00 poeng. Nest beste fisker uansett klasse får 99 poeng osv.

Arrangørklubben sender resultatlister til NNHF innen en uke etter festivalen.

Nord-Norsk Havfiskeforbund premier alle klasser.